Δημόσιοι υπάλληλοι: Απλήρωτοι θα μείνουν τον Μάιο χιλιάδες τηλεργαζόμενοι

Δημόσια υπηρεσία
EUROKINISSI

Χιλιάδες τηλεργαζόμενοι του Δημοσίου τομέα πρόκειται να μείνουν απλήρωτοι για τον μήνα Μάιο και αυτό γιατί ήταν... υποχρεωμένοι, παρά την τηλεργασία, να υποβάλλουν στο σύστημα τα αποτελέσματα διαγνωστικού τεστ (self test).

Ωστόσο, για αυτό οι ίδιοι δεν ενημερώθηκαν ποτέ και τώρα θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις!

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την οποία όπως προαναφέρθηκε δεν ενημερώθηκαν ποτέ, οι τηλεργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι έπρεπε να υποβάλλουν δύο self test την εβδομάδα στην ειδική πλατφόρμα.

«Αυτοί κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι»

Η νομοθεσία για την υποχρεωτική υποβολή self test από τους δημόσιους υπάλληλους - Άρθρο 1

Όπως αναφέρεται στο άρθρο Άρθρο 1, παράγραφος 1 οι υπάλληλοι του Δημοσίου των οποίων «τα καθήκοντά ασκούνται εντός ή ΕΚΤΟΣ των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους και είναι απογεγραμμένοι στο μητρώο ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου» υποχρεούνται να υποβάλλονται σε self test και να το δηλώνουν στην πλατφόρμα. Οι κυρώσεις μεταξύ άλλων αφορούν το κόψιμο του μισθού τους.

άρθρο 1

Οι κυρώσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους - Άρθρο 5

Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα

 1. Τα όργανα που είναι κατά περίπτωση αρμόδια να διαπιστώσουν ότι τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 4, και ότι επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον τόπο εργασίας τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, υποχρεούνται να μην επιτρέψουν την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας στα πρόσωπα αυτά, εφόσον α) δεν έχουν υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 δήλωση αποτελέσματος ή β) προσκομίζουν δήλωση ή βεβαίωση θετικού αποτελέσματος που προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου. Η μη τήρηση των προβλεπόμενων στο προηγούμενο εδάφιο υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια όργανα.
 2. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 δεν υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο ή δεν καταχωρίζουν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 4, η αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του φορέα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του υπόχρεου προσώπου λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξαιτίας  μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω.
 3. Ειδικά για τους απασχολούμενους του άρθρου 1 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια υπηρεσία του φορέα υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή εργασίας του απασχολούμενου για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για όσο χρονικό διάστημα δεν συμμορφώνεται ο απασχολούμενος με τις υποχρεώσεις αυτές.
 4. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του φορέα υποχρεούται να ενημερώνει τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη συμμόρφωσής τους με αυτές.
 5. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται και για το προσωπικό του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22437/9.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικράτειας (Β’ 1440), όπως εκάστοτε ισχύει.
άρθρο 5

Όλες οι ρυθμίσεις για την τηλεργασία στο Δημόσιο

Υπενθυμίζεται πως εδώ και πάνω από ένα χρόνο στο Δημόσιο προβλέπεται «καθεστώς» τηλεργασίας για τους υπαλλήλους του, αλλά μόνο εκτάκτως στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Εν συνεχεία, το νομοσχέδιο Βορίδη εισάγει μόνιμους όρους τηλεργασίας, η οποία θα είναι, όμως, προαιρετική, για όσους δημοσίους υπαλλήλους το επιθυμούν. Στο «καθεστώς» αυτό θα μπορούν να μπορούν να υπαχθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πλην εκπαιδευτικών.

Οι τηλεργαζόμενοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με εκείνους που εργάζονται κανονικά στην υπηρεσία τους, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

Παράλληλα, η υπηρεσία θα σέβεται την ιδιωτική ζωή τους. Κάθε χρόνο, θα μπορεί κανείς να βγαίνει το πολύ 40 μέρες σε τηλεργασία. Επίσης, κάθε δημόσια υπηρεσία δεν θα μπορεί να βγάζει σε τηλεργασία πάνω από το 25% του προσωπικού της.

Όποιος υπάλληλος εντάσσεται στο «καθεστώς» της τηλεργασίας θα τηρεί κανονικά το ωράριο του. Ο τηλεργαζόμενος θα μπορεί να απασχολείται από το σπίτι του ή άλλο σταθερό χώρο. Επίσης, η υπηρεσία θα είναι αρμόδια για τον απαραίτητο εξοπλισμό του τηλεργαζόμενου. Να σημειωθεί, τέλος, πως δύο φορές το χρόνο, κάθε δημόσιας φορέας θα καθορίζει θέσεις εξ αποστάσεως εργασίας.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Βορίδη για την τηλεργασία;

Πιο αναλυτικά, οι βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου Βορίδη προβλέπουν τα ακόλουθα σε σχέση με το μόνιμο «καθεστώς» τηλεργασίας στο Δημόσιο:

 • Υπάγονται όλοι πλην εκπαιδευτικών
 • Οικειοθελής χαρακτήρας
 • Ίδια δικαιώματα για τηλεργαζόμενους και μη τηλεργαζόμενους
 • Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής
 • «Πλαφόν» οι 40 μέρες τηλεργασίας ανά έτος
 • Έως 25% των υπαλλήλων σε εξ αποστάσεως
 • Θα τηρείται το ωράριο
 • Από το σπίτι ή σταθερό χώρο εκτός υπηρεσίας η εξ αποστάσεως εργασίας
 • Η υπηρεσία αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού
 • Δύο φορές ανά έτος ο καθορισμός των θέσεων τηλεργασίας

Πώς σας φάνηκε αυτό το άρθρο;

 • Διαφωνώ απόλυτα
 • Συμφωνώ απόλυτα